1
TUYỂN DỤNG
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
5
6
7
8
9
10
11
HSBC
1
2
3
13
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  763,335
1

Mẫu đơn tuyển dụng

Thông báo thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS
Download
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
Download
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
Download
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015
Download
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
Download
baocaothuongnien2014
Download
Công bố thông tin bất thường -bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Hoàng Hải
Download
Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo tài chính năm 2014
Download
Công bố thông tin bất thường - thay đổi người đại diện theo pháp luật
Download
Thông báo chốt danh sách cổ đông để lưu ký
Download
Công văn chấp thuận trở thành công ty đại chúng
Download
Mẫu đơn tuyển dụng
Tải mẫu đơn tuyển dụng
Download