1
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
5
6
7
8
9
10
11
HSBC
1
2
3
13
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  783,529
1

Báo cáo tài chính

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 02/2017 (Thứ tư, ngày 19/07/2017 10:47 AM )
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2016 (Thứ ba, ngày 13/06/2017 14:33 PM )
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3.2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 9:18 AM )
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT (Thứ hai, ngày 12/06/2017 9:15 AM )
Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính bán niên có soát xét
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1.2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 9:9 AM )
Công bố thông tin định kỳ.

Bản tin nhà đầu tư

CBTT VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN XIN TỪ CHỨC (Thứ sáu, ngày 21/07/2017 16:11 PM )
CBTT 24h
CBTT VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (Thứ tư, ngày 12/07/2017 14:23 PM )
công bố thông tin 24h
công bố thông tin 24h
CBTT24H VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ sáu, ngày 09/06/2017 18:14 PM )
Bầu bổ sung Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính của Công ty
Công bố thông tin 24h.


Đại hội đồng cổ đông thường niên

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017
Thông báo tài liệu họp ĐHCĐ
Thông báo về các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Thứ tư, ngày 14/06/2017 18:49 PM )
Công bố thông tin định kỳ

Báo cáo thường niên

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành nam công bố thông tin định kỳ về báo cáo thường niên năm 2016.
Báo cáo thường niên 2015 (Thứ tư, ngày 20/04/2016 17:1 PM )
Báo cáo thường niên năm 2014 (Thứ năm, ngày 07/05/2015 8:26 AM )

Tình hình quản trị

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:59 PM )
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:58 PM )
Công bố thông tin định kỳ
Công bố thông tin định kỳ