1
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
5
10
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  974,399
1

Báo cáo tài chính

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2018 (Thứ ba, ngày 14/08/2018 16:31 PM )
Công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên năm 2018
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2018 (Thứ ba, ngày 24/07/2018 13:26 PM )
Công bố thông tin định kỳ
Công bố thông tin 
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017 (Thứ sáu, ngày 30/03/2018 14:4 PM )
Công bố thông tin định kỳ 2017.

Bản tin nhà đầu tư

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam công bố thông tin về báo cáo kiểm toán vốn
CBTT THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH DO TĂNG VỐN (Thứ tư, ngày 28/03/2018 8:16 AM )
CBTT 24h
CBTT 24h
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (Thứ năm, ngày 08/03/2018 17:9 PM )
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN (Thứ hai, ngày 12/02/2018 14:41 PM )
Công bố thông tin của đối tượng khác

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công bố thông tin Biên bản - Nghị quyết họp đại hội
Công bố thông tin tài liệu họp
Công bố thông tin 24h, Công bố thông tin trước 20 ngày theo quy chế VSD
Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo thường niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 (Thứ sáu, ngày 20/04/2018 15:42 PM )
Công bố thông tin định kỳ
Công ty cổ phần Tập đoàn Thành nam công bố thông tin định kỳ về báo cáo thường niên năm 2016.
Báo cáo thường niên 2015 (Thứ tư, ngày 20/04/2016 17:1 PM )
Báo cáo thường niên năm 2014 (Thứ năm, ngày 07/05/2015 8:26 AM )

Tình hình quản trị

CBTT định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017 (Thứ sáu, ngày 26/01/2018 9:39 AM )
Công bố thông tin định kỳ
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:59 PM )
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:58 PM )
Công bố thông tin định kỳ

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h

Đại hội cổ đông bất thường

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h

Thay đổi Nhân sự Quản lý

Thay đổi nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
CBTT THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ ba, ngày 29/08/2017 14:28 PM )
CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ năm, ngày 03/08/2017 9:37 AM )
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thúy Liễu
Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Nguyễn Phương Nga.
CBTT24H VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ sáu, ngày 09/06/2017 18:14 PM )
Bầu bổ sung Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính của Công ty
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H (Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:2 PM )
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật và tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức