1
THÔNG TIN ĐẦU TƯ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
YAHOO
SKYPE
CÔNG TY THÀNH VIÊN
ĐỐI TÁC
5
10
Văn phòng Tập đoàn Thành Nam
SỐ NGƯỜI TRUY CẬP:  873,298
1

Báo cáo tài chính

CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 04/2017 (Thứ sáu, ngày 19/01/2018 16:29 PM )
Công bố thông tin định kỳ
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2017 (Thứ sáu, ngày 20/10/2017 8:1 AM )
Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN SOÁT XÉT NĂM 2017 (Thứ ba, ngày 15/08/2017 20:11 PM )
Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin giải trình BCTC Quý 2/2017
CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 02/2017 (Thứ tư, ngày 19/07/2017 10:47 AM )
Công bố thông tin định kỳ

Bản tin nhà đầu tư

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN (Thứ hai, ngày 12/02/2018 14:41 PM )
Công bố thông tin của đối tượng khác
Đính chính thông tin
CBTT 24h
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Thứ ba, ngày 26/12/2017 15:47 PM )
Thông báo Phát hành cổ phiếu ra công chúng căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 87/GCN-UBCK ...
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (Thứ ba, ngày 26/12/2017 15:38 PM )
Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền (tỷ lệ 3%)

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017
Thông báo tài liệu họp ĐHCĐ
Thông báo về các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Thứ tư, ngày 14/06/2017 18:49 PM )
Công bố thông tin định kỳ

Báo cáo thường niên

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành nam công bố thông tin định kỳ về báo cáo thường niên năm 2016.
Báo cáo thường niên 2015 (Thứ tư, ngày 20/04/2016 17:1 PM )
Báo cáo thường niên năm 2014 (Thứ năm, ngày 07/05/2015 8:26 AM )

Tình hình quản trị

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2017 (Thứ sáu, ngày 26/01/2018 9:39 AM )
Công bố thông tin định kỳ
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:59 PM )
Công bố thông tin định kỳ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 (Thứ hai, ngày 12/06/2017 14:58 PM )
Công bố thông tin định kỳ
Công bố thông tin định kỳ

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h

Đại hội cổ đông bất thường

Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h
Công bố thông tin 24h

Thay đổi Nhân sự Quản lý

Thay đổi nhân sự đối với chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
CBTT THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ ba, ngày 29/08/2017 14:28 PM )
CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ năm, ngày 03/08/2017 9:37 AM )
Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Thúy Liễu
Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Nguyễn Phương Nga.
CBTT24H VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (Thứ sáu, ngày 09/06/2017 18:14 PM )
Bầu bổ sung Kế toán trưởng và Trưởng phòng Tài chính của Công ty
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H (Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:2 PM )
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H
Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật và tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức